Obavijest proizvođačima jabuke! 30.06.2017.

Tijekom protekla dva dana na području Karlovačke županije zabilježeno je od 30 do 45 mm oborina, a na nekim dijelovima županije bilo je i tuče. Za slijedećih nekoliko dana predviđa se i dalje nestabilno vrijeme.

Savjetujemo provesti zaštitu jabuke protiv krastavosti ( Venturia inaequalis) jednim od pripravaka na osnovi kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG),  metirama (Polyram DF) mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, karenca 42 dana),  ili kombiniranih (Zato plus, Tercel). Nakon tuče prednost dati kaptanu.

Protiv pepelnice jabuke zašita se može provesti pripravcima  na bazi sumpora. Primijenu obaviti pri temperaturama nižim od 25 °C! Obratiti pažnju na mogućnost miješanja i karence u kombinaciji sa ditiokarbamatima.

I dalje se traje intenzivan let leptira jabučnog savijača Tretiranje se može provesti nekim od slijedećih pripravaka: Mospilan 20 SP,  Affirm, Coragen 20 SC ili Calypso SC 480.

Pripravci Mospilan 20 SP , Calypso SC 480 ili Coragen 20 SC također su djelotvorni na minera okruglih mina u početku ubušivanja u list.Protiv lisnih ušiju djelotvorni su Mospilan ili Calypso.

Visoke temperature pogoduju pojavi grinja crvenog voćnog pauka i jabučne rđaste grinje, U slučaju potrebe može se provesti zaštita protiv crvenog voćnog pauka pripravakom Zoom SC ili Masai WP. Vertimec EC ili Kraft EC registrirani su protiv oba štetnika.

Radi zaštite pčela primjenu pripravaka protiv štetnika obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela! Tretiranje insekticidima obavlja se  uvečer kada pčele ne lete, a prije tretiranja obavezno je pokositi cvatući podrast.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis