Obavijest voćarima! 27.06.2017.

Upozoravamo proizvođače breskve i nektarine na pojačani let bresvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača (Cydia molesta)  2.generacije, na opažačkim mjestima te da je dostignut prag odluke. Gusjenice 2. generacije i naredne 3. i 4.oštećuju plodove te je potrebno provesti zaštitu.

Stoga preporučujemo provedbu zaštitnih mjera s  raspoloživim i dozvoljenim  pripravcima prema podacima  o registriranim SZB u RH koji se vode u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Protiv breskvinog moljca  preporučamo jedan od navedenih pripravaka:

Decis 2,5 EC, Runner 240 SC , Affirm, Coragen, te protiv breskvinog savijača iste pripravke uz iznimku Avaunta EC koji ima dozvolu i protiv savijača.

Napominjemo da je potrebno voditi računa o sortama koje su u berbi i one koje su pred berbom da se upotrebljavaju pripravci sa najmanjom karencom . Decis 2,5 EC ima karencu 3 dana, Runner 240 SC ,Affirm i Avaunt EC imaju 7 dana te Coragen 14 dana.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe

                       Silvija Grbić Atelj  ,dipl.ing.agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis