Obavijest voćarima 20.06.2017.

Od posljednje preporuke za zaštitu voćaka prošlo je 3 tjedna.

U nasadima jabuke gdje su vidljivi simptomi krastavosti ili fuzikladija tretiranje izvršiti kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.

Od fungicida koristiti sistemike: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW i sl. i kontaktnih fungicida npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP i sl.

U nasadima jabuke gdje nisu vidljivi simptomi krastavosti savjetujemo provoditi redovite preventivne mjere zaštite protiv jednim od kontaktnih pripravaka.

Navedeni sistemični fungicidi djelotvorni su i protiv pepelnice. Izbojke zaražene pepelnicom potrebno je mehanički odstranjivati i iznijeti iz nasada (spaliti).

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Zbog pojačanog leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporuka je ponoviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20, Affirm i sl.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Protiv šupljikavosti lista registrirani su pripravci Captan WP 50 i Kostar, a protiv narančaste pjegavosti šljive fegistrirani su pripravci: Captan WP 50, Kostar, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Protiv prve generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana) može se upotrijebiti Coragen 20 SC ili jedan od insekticida iz skupine piretroida kao što su Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super (dozvoljeno ih je primijeniti jedan puta tijekom vegetacijske sezone).

U voćnjacima gdje nema uroda ne provodi se zaštita protiv štetnika ploda!

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis