Obavijest vinogradarima 19.06.2017.

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta boba pa je u vinogradima gdje je od posljednje zaštite prošlo 10 i više dana potrebno nastaviti sa zaštitom protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Protiv plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka:

EQUATION PRO, ELECTIS WG, GALBEN M, PERGADO, PROFILER, STAR 80 WP., FORUM STAR.

Protiv pojave pepelnice preporuča se koristiti jedan od pripravaka:

CRYSTAL, LUNA EXPERIENCE, POSTALON, TALENDO, VIVANDO, STROBY EG, COLLIS, FOLICUR, FALCON EC 460, DYNALI.

Još uvijek se mogu koristit i kombinirani pripravci: CABRIO TOP, QUADRIS, UNIVERSALIS, pri čemu treba voditi računa o dozvoljenom broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja propisno zbrinuti.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 

 

                                                                      

 

                                                                     

Pripremi za ispis