Obavijest proizvođačima jabuke! 07.06.2017.

Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu  nasada  jabuka protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) nekim od organskih fungicida; Captan 80 WG, Captan ST-S, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Zato plus, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Cabrio top, Polyram, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP.

Protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ) u nasadima gdje ima  zaraze mogu se koristiti sredstva; Nimrod  25 EC ili Karathane gold 350 Ec uz dodatak sumpora ( paziti na visoke tempersture).

Jabučni savijač; Imidan 50 Wg, Coragen 20 SC, Decis 100 Ec, Decis 2,5 EC, Calypso SC 480, Affirm, i dr.

Moljac miner; Decis 2,5 EC, Laser, Runner 240 Sc, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Mospilan 20 Sp , i dr.

Štitaste uši; Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG, Ovipron top, Mospilan 20 Sg,  uz dodatak okvašivača i veće količine vode.

Crveni pauk; Apollo 50 Sc, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Masai, Promanal neu, Ovipron top,

Pokositi cvatući podrast u voćnjaku prije primjene insekticida!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                               

CAPTAN 80 WG

CAPTAN ST-S

CAPTAN WP 50

MERPAN 80 WDG

KASTOR

ZATO PLUS

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

 

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
 e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis