Obavijest vinogradarima! 06.06.2017.

Vinova  loza je u intenzivnom porastu i počela je sa cvatnjom. Vrijeme je  povoljno za infekciju gljivicom uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)  potrebno je izvršiti zaštitu nasada i protiv pepelnice vinove loze. U vrijeme cvatnje postoji mogućnost infekcije gljivice sivom plijesni.

Preporučeni fungicidi za zaštitu protiv plamenjače; Galben F, Fantic F, Forum star, Ridomil gold combi  45 WG, Sphinx extra 685 WDG, Pergado F, Futura 50 WP.

Za pepelnicu (Uncinula necator) mogu se koristiti i navedeni fungicidi; Luna Experience SC, Mystic EC, Nativo 75 WG, Postalon 90 SC, Systhane 24E, Stroby , Talendo , Topas 100 EC, Vivando , Bumper 25 EC, Cabrio Top , Collis , Crystal , Misha 20 EW, Dynali, Indar 5 EW, Falcon EC 460, Folicur EW 250,  Fond 12E,  i dr.

Grožđani moljac; Coragen SC, Affirm, Avaunt 15 SC, Laser KS, Reldan 22 EC.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

                                                                       Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis