Obavijest proizvođačima jabuka 26.05.2017.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika potrebno je nastaviti za zaštitom od uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) na jabukama. Preventivnu zaštitu moguće je napraviti jednim od pripravaka kontaktnog djelovanja: Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG.

Moguća je uporaba pripravaka na osnovi strobilurina koji će djelovati i na uzročnika pepelnice: Tercel WG, Zato 50 WG, Stroby WG ili tebukonazola i fluopirana Luna experience.

 Zaštitu od jabučnog savijača (Cydia pomonella) provesti jednim od pripravaka: Runner 240 SC, Mimic, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i po potrebi primijeniti jedan od pripravaka: Envidor SC 240, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Masai ili Zoom 11 SC koji djeluju na jaja i ličinke.

Pripravke primijenite sukladno uputama na etiketi.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis