Obavijest proizvođačima krumpira! 22.05.2017.

U nasadima krumpira nakon nicanja, pri visini rasta 10-15 cm, još uvijek možete provesti zaštitu krumpira od korova.

Suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u nasadu krumpira visine 10 – 15 cm može se provesti herbicidima: Sencor WG 70, Sencor SC 600,  Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG, Sharmetrin u količini 0,5 – 0,75 kg/ha. Navedeni pripravci ne smiju se koristiti na ranim sortama krumpira (Jerla i dr.).

Za suzbijanje samo širokolisnih korova (visine krumpira 10-15 cm) mogu se koristiti Basagran 480, Basagran Super, Troy 480.

U nasadu krumpira visine 10-20 cm može se primijeniti pripravak Tarot 25 DF, Trawel, Magnum WG uz dodatak okvašivača Trenda za suzbijanje jedno i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Kako bi se proširio spektar djelovanja na veći broj korova moguća je njihova primjena u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina npr. Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG i dr. Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Za suzbijanje travnih korova djelotvorni su pripravci: Focus Ultra, Select super, Fusilade forte, Pantera QT, Leopard 5, Targa, Gepard 050 EC. Preporuča se uz ove herbicide koristiti okvašivač.

Pripravci su djelotvorniji ako su jednogodišnji travni korovi u fazi 3-5 listova, a višegodišnji u visini 15-30 cm.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis