Obavijest maslinarima! 22.05.2017.

Maslinare upućujemo na pregled nasada. Vizualnim pregledima listova i mladica ustanoviti postotak zaraze paunovim okom (Spilocaea oleagina ).

Metodom otresanja preporučamo ustanoviti prisutnost pipa u krošnji. Lovne grane za potkornjake potrebno je iznijeti iz nasada!!!

Vizualnim pregledima cvatova ustanoviti postotak cvatova sa prisutnom gusjenicom antofagne generacije maslininog moljca (Prays oleae) radi procjene potrebe suzbijanja antofagne generacije.

U nasadima gdje je to moguće preporučamo izostaviti tretiranje antofagne generacije maslininog moljca. Ukoliko je tretiranje potrebno (maslinici s reduciranom cvatnjom)  u vrijeme izlaska gusjenica iz jaja primijeniti biološke pripravke na osnovi BT Bacillus thuringiensis (trgovačkog naziva BioBit WP ili Baturad WP).

Pripravci na osnovi BT dozvoljeni su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1 plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2 plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8  održavanje ekstenzivnih maslinika.

Za pojedinačne preglede nasada molimo raniju prijavu za uslugu savjetnički paket.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvolom, prema uputama upozorenjima, obavijestima i ograničenjima koja su navedena na etiketi. Profesionalni korisnik je obvezan je poštivati opća načela integrirane zaštite bilja. Voditi evidenciju o uporabi SZB. Uređaji za primjenu pesticida podliježu redovitom pregledu. Ambalažu SZB potrebno je zbrinuti na propisani način.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis