Obavijest proizvođačima žitarica! 17.05.2017.

Preporučujemo pregledati  strne žitarice na prisutnost bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista(Septoria tritici) i dr.

Usjevi pšenice ulaze u fazu klasanja te je u toj fazi potrebno obaviti zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasa.

Za zaštitu se mogu primijeniti: Amistar 250 SC, Amistar Extra, Amistar opti, Opus Team, Controlan, Folicur EW 250, Foliar 250, Prosaro 250 EC, Topsin 500 SC i dr.

 Na strnim žitaricama potrebno je pratiti pojavu ličinki žitnog balca -leme (Oulema melanopus). Ličinke leme se hrane izgrizanjem uskih pruga u lišću, a najveću štetu nanose oštećivanjem zastavice (prvi list ispod klasa).

Suzbijanje ličinki leme obavlja se kada je barem 10-15% ličinki izašlo iz jaja, a kritičan broj za tretiranje iznosi 2 ličinke leme po zastavici za očekivani prinos manji od 5 t/ha,

 1-1,5 ličinki po zastavici za očekivani prinos 5-6 t/ha.

Za prinos veći od  6t/ha kritično je već 0,5-1 ličinka po zastavici.

Za suzbijanje leme mogu se koristiti insekticidi: Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Karate Zeon, Lambda 5 EC, Lamdex 5 EC, Karis, Kaiso, Vantex, Proteus, Biscaya, Cythrin max i sl.

Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete pronaći na stranicama  www.mps.hr.

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr 

Pripremi za ispis