Obavijest proizvođačima kukuruza 08.05.2017.

Ovisno o rokovima sjetve kukuruza na nekim parcelama kukuruz niče ili ima razvijenih nekoliko listova. Velika količina kiše koja je pala u prethodnom razdoblju dovela je do nicanja korova. Od širokolisnih korova  prevladavaju: dvornik, loboda, rusomača, šćir, osjak, slak, a od uskolisnih muhar, vlasnjače, ljuljevi, pirika, divlji sirak…  Ovisno  o sastavu korovne flore u usjevu treba odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje korova. Tretirati kad se najavi nekoliko dana bez kiše, da nakon tretmana korov što bolje upije herbicid.

Jednogodišnje širokolisne korove u faze 2 – 8 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Callisto  480 SC, Mezmer, Elumis, Temsa SC, Cyntel 51 WG (mezotrion); Cambio, Basagran 480, Basagran super (bentazon); Peak 75 WG, Casper 55 WG (prosulfuron); Harass 75 WG; Harmony SX (tifensulfuronmetil).

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove  u fazi 3-5 razvijenih  listova suzbijaju: Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC (2,4D);  Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega (fluroksipir); Banvel 480 S, Kolo 480 S, Faraon, Motikan, Dimbo 480 SL (dikamba); Lontrel 300, Clap 300, Boss,  Lontrax (klopiralid); Callam  SL(dikamba+tritosurfuron); Mustang (florasulam).

Tamo gdje u usjevu prevladavaju jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, te jednogodišnji širokolisni korovi primjeniti jedan od herbicida na osnovi nikosulfurona : Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC,Nisoch, Nisha, Talon, Nic 4 OD, Nico  4 SC, Chaman 40 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Motivell extra  6 OD. Zbog proširenja spectra djelovanja na širokolisne korove može se miješati sa herbicidima na osnovi dikambe  (Banvel 480 S, Kolo 480 S …), bentazona (Basagran super, Cambio) i bromoksinila (Xinca, Zeagran 350 SE).

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi djelatne tvari rimsulfurona: Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Grizzly, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S …) i tifensulfuronom. Herbicide primijeniti u fazi 2-6 razvijenih listova kukuruza. Equip OD (foramsulfuron) se može  kombinirati sa sredstvima na osnovi 2,4 D (Deherban A extra, Dikopur Max …), ili dodavanjem mineralnog ulja (Bijelo ulje).

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Monsoon active, Elumis,  Elumis +Peak 75 WG, Elumis + Banvel; Laudis OD, Capreno;  Task 64 WG, Motivell Duo pack (Motivell + Cambio+ Dash HC); Kelvin+Callam+Dash HC; Tarot 25 DG + Mustang…    

Zbog boljeg prijanjanja herbicida na korovnu biljku i poboljšanog djelovanja herbicida,  herbicidu dodati jedan od odgovarajućih okvašivača: Etalfix PRO (uz  Peak 75 WG, Casper 55 WG, Callisto),  Break thru (uz Motivell, Cambio, Callam), Dash HC, Bijelo ulje.

Herbicide  i odgovarajuće okvašivače uz herbicid koristiti prema uputi proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis