Obavijest proizvođačima graha i graha mahunara 08.05.2017.

Početkom svibnja započinje sjetva graha i graha mahunara. Neposredno nakon sjetve može se provesti zaštita usjeva od korova.

Jednogodišnje uskolisne i  širokolisne korove nakon sjetve prije nicanja graha suzbijaju herbicidi:

DUAL GOLD 960 EC (metolaklor, 1,25-1,4 l/ha)

PENDIGAN 330 EC (pendimetalin; 4l/ha)

DOST 330 E (pendimetalin, 3,6-6 l/ha; uz utrošak vode od 400 l/ha (leđna prskalica), 200-400 l/ha (traktorska prskalica)).

Navedeni herbicidi mogu se primijeniti u usjevima gdje se grah uzgaja zajedno s kukuruzom. Sjetvu graha i kukuruza obaviti istodobno i provesti tretiranje prije nicanja navedenih kultura.

U grahu mahunaru može se primijeniti herbicid STOMP 330 EC (pendimetalin, 4-6 l/ha).

Navedene herbicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis