Obavijest proizvođačima povrća ! 28.04.2017.

Pregledom  povrća (paprika,rajčica,krastavac) zasađenog u plasteničkim prostorima na nekim lokacijama utvrđena je jača pojava tripsa te  simptomi virusa pjegavosti i venuća rajčice (TSWV) . Za sada su simptomi primijećeni na biljkama rajčice koje se nalaze u fazi početka cvatnje .

Kao domaćini ovoj vrsti virusa spominje se 900 različitih vrsta , a kod povrća do sada smo na našoj županiji uočili simptome na paprici i rajčici, no moguća je pojava i na krumpiru .

Simptomi se  najlakše uočavaju  na listovima i plodovima biljaka i to kao tamne (nekrotične) i svijetle  lokalne pjege (lezije), klorotični prstenovi, koncentrični prstenovi , mozaik, „zelenih otoka” , kloroza i nekroza stabljike , venuće, savijanje i uvijanje čitave biljke  te brončana boja tkiva.

Ukoliko primijetite  ovakve simptome takove biljke treba obavezno ukloniti iz zaštićenog prostora  i uništit.

Ovu virozu prenose tripsi  i zbog toga je potrebno  vršiti  preglede na prisutnost ovih štetnika ili postaviti plave ploče. U slučaju pojave ovih štetnika provoditi tretiranje.

Za suzbijanje tripsa na paprici , rajčici i krastavcu mogu se koristiti pripravci: Actara 25 WG, Mospila  20 SG, Mospilan 20 SP , Laser ,Kraft18 EC, Vertimec 018 EC i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis