Obavijest voćarima jezgričavog voća -jabuka, kruška 26.04.2017.

Većina nasada jabuka i krušaka je trenutno u fenofazi formiranja ploda. Sukladno s najavljenim vremenskim prilikama i razvojnoj fazi voća preporuča se zaštita nasada jezgričavog voća (jabuka, kruška) protiv krastavosti ili fuzikladija (Venturia spp.) i pepelnice (jabuka) (Podosphaera leucotricha) kombinacijom sistemičnog i kontaktnog pripravka.

Od sistemičnih pripravaka koristite Domark 40 ME, Difcor, Score 250 EC, Fond 12E ili Zato 50 WG. Spomenuti pripravci suzbijaju obje spomenute bolesti na jabuci. Od kontaktnih pripravaka koristiti Dithane M-45, Mankozeb, Polyram, Ziram 76 WG ili Mankozeb. Obzirom da ćete ih kombinirati sa sistemicima iste primijenite u nižim propisanim količinama po ha.

U voćnjacima jabuka gdje je zaraza pepelnicom uznapredovala i jasno je vidljiva na izbojima savjetujemo korištenje sistemičnog pripravka  poput Crystal KS, Topas 100 EC ili Nimrod 25EC.

Voćarima koji uzgajaju kruške savjetujemo čestu kontrolu vršnih listova zbog utvrđivanja prisutnosti jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Ukoliko sa utvrdi prisutnost ispiljenih ličinki buhe potrebno je provesti zaštitu jednim od slijedećih pripravaka: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Inex, Citowett, Sandovit, Trend 90, Etalfix Pro, Ranman activator ili mineralno svijetlo ulje.

Zaštitu voćnjaka obavljati za mirna vremena i u večernjim satima kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu. Posebnu pozornost obratiti na to koliku ćete ukupnu količinu pripravka primijeniti na jedinicu površine kao i s kolikom snagom vjetra.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. inž. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis