Obavijest voćarima! 26.04.2017.

Od posljednje preporučene preventivne zaštite nasada jabuka proteklo je 5 dana. U tom je razdoblju zabilježena manja količina oborina, ovisno o lokalitetu izmjereno je između 3,5 i 7,5 mm. Negativne temperature zraka zabilježene su 21. i 22. travnja. U noći 22. travnja negative temperature trajale su od 1 do 6.40 sati, dakle duže nego u prethodnoj noći, tako da je na većini lokaliteta na svim voćnim vrstama zabilježena šteta od mraza.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na dan 21. i 22. travnja

 

lokalitet

21.4.2017.

min. temp. zraka (°C)

22.4.2017.

min. temp. zraka (°C)

Katoličko Selišće

– 2,3

– 1,6

Ruškovica

– 1,5

– 0,6

Voloder

– 0,9

 0,7

Repušnica

– 1

– 0,1

Glina

– 2,6

– 3,7

Unatoč takvoj situaciji i dalje je potrebno provoditi tretiranja, ponajprije za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaeqalis), osobito u razdoblju trajanja primarnog ciklusa bolesti, koji završava u prvoj dekadi lipnja.

Budući da u naredna tri dana meteorolozi najavljuju nove oborine, predlažemo preventivno tretiranje nasada jabuka pripravcima: Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Faban ili Chorus 75 WG.

Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) navedenim je pripravcima potrebno dodati fungicid na osnovi sumpora.

Voćari koji neće stići izvršiti preventivno tretiranje, zaštitu mogu obaviti nakon prestanka oborina sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo fungicide na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone) ili fenbukonazola (Indar 5 EW). Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja.

Na području Moslavine početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) zabilježen je 6. travnja, a let jabučnog savijača (Cydia pomonella)  bilježimo od 12 travnja.

U razdoblju između 18. i 23. travnja zabilježene su srednje dnevne temperature zraka u vrijednostima manjim od 10 °C, što je usporilo aktivnost navedenih štetnika. Na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom minerom okruglih mina, u prvoj dekadi travnja zabilježena je velika populacija ovog štetnika, a intenzivno odlaganje jaja bilježimo u razdoblju od 9. do 16. travnja. Na takvim lokalitetima predlažemo primjenu biotehničkog pripravaka Runner 240 SC.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                  Suzana Slovic, dipl.ing. 
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr  

Pripremi za ispis