Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške ! 26.04.2017.

Kao što smo naveli u prethodnoj prognozi tijekom noći 21.travnja 2017.  zabilježene su na nekim lokacijama temperature  -2 °C  i to na visini od 2m. Ovisno o temperaturama i štete u voćnjacima su različitog intenziteta , tako da je potrebno i dalje provoditi redovitu zaštitu protiv bolesti i štetnika. Ukoliko se u nasadima utvrdi  veliko  propadanja uroda, tada se mogu provoditi reducirane mjere zaštite.

Za slijedeća 3 dana predviđaju se oborine što može prouzrokovati nove infekcije krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Ukoliko zaštitu obavite prije najavljenih oborina tada je moguće koristiti neki od  preventivnih  pripravaka : Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Delan 700 WDG, Delan Pro, Kaptan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG ,Kastor,Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG , Faban ili Chorus 75 WG .

Pri odabiru sredstava koristiti ono koje ste do sada koristili najmanje puta.

U voćnjacima gdje postoji problem sa pepelnicom (Podosphaera leucotricha) tretiranje se može obaviti i uz dodatak pripravaka na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80,Chromosul WG, Thiovit jet, Kumulus DF,Kalinosul 80 WG, Kossan WG,Sulfolac 80 WG, Sumpor WG 80, Brimflo

U slučaju obavljana tretiranja nakon kiše gore navedenim preventivnim pripravcima potrebno je dodati neki od sredstva sistemičnog djelovanja: Score 250 EC, Difcor,Argo , Indar 5 EW,Fond 12 E .

Relativno niske dnevne temperature usporavaju razvoj minera okruglih mina čiji je let bio dosta jak . Za suzbijanje ovog štetnika može se koristiti pripravak Runner 240 SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis