Obavijest proizvođačima krumpira ! 26.04.2017.

Nakon nicanja krumpira za zaštitu od uskolisnih i širokolisnih korova odabrati za primjenu jedan od herbicida.

SENCOR WG 70, SNCOR SC 600, SHARMETRIN,  METRIPHAR WG, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG (metribuzin). Primjenjuju se u dozi  0,5-0,75 kg/ha. Primjena nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izrazito rane sorte krumpira. Karenca je 42 dana.

Jegodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju:

Fusilade forte (fluazifop-p –butil, 0,8-2 l/ha, K – 42 dana)

Leopard 5 EC, Targa, Gepard 050 EC, Pantera QT (kizalofop-etil, 0,5-4 l/ha,  K – OVP (77 dana)

Focus ultra (cikloksidim, 1-4 l/ha, K-56 dana)

Select super (kletodim, 0,8-2 l/ha, K- 49 dana)

Tarot 25 DF, Trawel, Magnum WG (rimsulfuron, 30-60 g/ha, K- 42 dana, nije dozvoljen u ranim sortama). Sredstva na osnovi djelatne tvari rimsulfurona koristiti uz dodatak 0,2% okvašivača Trenda ili nekog drugog okvašivača. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina (Sencor WG 70, Metriphar WG, Scorpio 70 WG…)Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Širokolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi bentazona:

Basagran  Super , Basagran 480, Troy 480 (K- 42 dana, 1,5-2,0 l/ha). Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Nakon primjene ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama zbog mogućeg ispiranja. Mogu se primijeniti i u split aplikaciji u intervalu 10-15 dana.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis