Obavijest ratari –suncokret! 14.04.2017.

U zaštiti suncokreta protiv korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi:

Nakon sjetve a prije nicanja:

Uskolisni korovi (i neki širokolisni):

a.t. pendimetalin ( Stomp 330 E 4-6 l/ha, Pendigan  330 EC 4 l, Stomp Aqua 2,5-3 l/ha)

a.t. pendimetalin+ dimetenamid  Wing P 3,5-4 l

a.t. S-metolaklor (Dual Gold  960 EC 1-1,5 l/ha pre em)

a.t.S-metolaklor+ terbutilazin (Primextra  TZ Gold 500 SC 4 l/ha pre em ili rani post) UL+ŠL korovi

a.t. petoksamid (Koban 600 2,0 l /ha pre  em)

Jednogodišnji širokolisni korovi (neki uskolisni)

a.t. flukloridon ( Racer 25-EC 2,0-3,5 l/ha)

a.t. linuron (Linurex  50 Sc  0,9-1,6 l/ha, Afalon disperzija 2,0-2,1 l/ha pre em, ŠL)

a.t. oksifluorfen (Goal 1-1,25 l/ha, Galigan 240 EC 1-1,25 l/ha, pre em,  ŠL korovi)

Nakon nicanja-uskolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji

a.t.cikloksidim (Focus ultra 1-1,5 l/ha do 3-4 l/ha,post em)

a.t.kletodim (Select super 0,8-1 l/ha , 1,6-2 l/ha post em)

a.t.propakizafop (Agil 100 EC 0,8-1 l/ha – 1-1,5 l/ha , post em)

a.t. fluazifop-P-butil (Fusilade forte 0,8-1 l/ha post em)

a.t. kizalofop-P (Leopard 5, Gepard 050 Eco,5-1,5 l/ha, Pantera QT 0,8-1,5 l/ha post em, Quick 5 EC 1-1,5 l/ha , Targa 0,5-1,5 l/ha post em)

Nakon nicanja širokolisni korovi

a.t. tribenuron (Expres 50 SX – 45 g/ha ili u split aplikaciji 20+25 g/ha  u BBCH 12-18 (suncokret 2-8 listova) ALI SAMO U SUNCOKRETU TOLERANTNOM NA TRIBENURON-METIL!!! (najbolje se konzultirati sa proizvođačem)

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu sa njom. Obratiti pozornost u preporukama na koje korove djeluje izabrani pripravak i u kojoj fazi ga je najbolje primijeniti te dozvoljenu dozu  kao i miješanje sa drugim pripravcima.

Upotrijebljeni herbicid upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti jer je propisani zakonski rok već prošao (od 26.11.2016).

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis