Obavijest voćarima jezgričavog voća -jabuka i krušaka 30.03.2017.

Većina nasada jabuka nalazi se u feno-fazi pojave cvjetne glavice. Sličan porast je i u nasadima krušaka. Vremenske prilike povoljne su za razvoj krastavosti jabuka i kruška (Venturia inaequalis, Venturia pyrina). Savjetuje se stoga preventivna zaštitita nasada jabuka i krušaka jednim od sljedećih pripravaka: WG 70, Delan 700 WGD, Ziram 76 WG, Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Chromodin S-65 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 50 WP, Kastor, Polyram DF, Antracol. 

Obzirom kako će dnevne temperature zraka danju nerijetko biti iznad 15 °C pozornost treba usmjeriti (pregledati pupove) na prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), poglavito u voćnjacima koji se nalaze u blizini šuma. Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje ima pripravak Decis 2,5 EC.

Zaštitu nasada obavezno obaviti u večernjim satima, za mirna vremena i s posebnom pozornošću na korisne insekte.         

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis