Obveza pregleda uređaja za primjenu pesticida 22.03.2017.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnik o održivoj uporabi pesticida (NN142/2012) propisuju obvezu redovitog pregleda uređaja za primjenu pesticida kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju sve potrebne sigurnosne, ekološke i zdravstvene zahtjeve kako bi se osigurao pravilan rad prskalica i raspršivača, zaštita zdravlja ljudi i životinja te zaštita okoliša.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine.

Kako je zakonski rok već istekao podsjećamo vlasnike uređaja za primjenu pesticida koji nisu obavili pregled da ga obave kako bi izbjegli eventualno kažnjavanje.

Nakon navedenog datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine.
Iznimke od pregleda su novi strojevi za primjenu pesticida. Novim prskalicama i raspršivačima smatraju se oni koji su prodani nakon 1. siječnja 2013. godine. Ovi strojevi dobivaju znak o obavljenom pregledu na razdoblje od 5 godina od dana kupovine.

Obvezi redovitog pregleda ne podliježu ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon  i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede

Za sva pitanja možete se obratiti u ured Savjetodavne službe.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr