Obavijest ratarima 22.03.2017.

Obilaskom usjeva uljane repice na pojedinim lokacijama na  području Virovitičko-podravske županije utvrđena je pojava repičinog sjajnika (Melighetes aenaus). Potrebno je pratiti njegovu pojavu jer porastom temperature pojačava se njegova aktivnost. Repičin sjajnik pripada u najvažnije štetnike uljane repice. Pragovi štetnosti:

  • PUPOVI POKRIVENI LIŠĆEM – 0,8 DO 1 REPIČIN SJAJNIK
  • PUPOVI VIDLJIVI, ALI STISNUTI ZAJEDNO I  NEDIFERENCIRANI – 1-1,5 REPIČIN SJAJNIK
  • DIFERENCIJACIJA PUPOVA – 2-3 REPIČINA SJAJNIKA

Insekticidi: Chess 50 WG, Nurelle D,  Kalinorel D EC, Chromorel D, Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 CS, Reldan 22 EC, Biscaya, Mospilan 20 SP, i drugi dozvoljeni (Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Poleci, Sumialfa 5 FL, Vantex, Mospilan 20 SP, Chess 50 WG, Cythrin Max) – rezistentnost repičina sjajnika na piretroide u Hrvatsko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 2014.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).                                                                            

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr