Obavijest proizvođačima jabuke! 15.03.2017.

Jabuka na području Virovitičko-podravske županije nalazi se u fazi otvaranja pupova, a neke sorte na pojedinim lokalitetima su prolistale. Preporučamo voćarima da izvrše prskanje nekim od fungicida na bazi bakra kao aktivne tvari za preventivno suzbijanje krastavosti jabuke, bakterijske paleži gdje se javilo oboljenje proteklih godina,  te za premazivanje većih rana nakon rezidbe!

Od bakrenih pripravaka može se koristiti: Champion, Champion flow SC, Champion WG 50,Cuprablau Z, Cuprocaffaro 50 WP, Nordox 75 WG, Kupropin, Neoram WG.

Nekom od navedenih pripravaka može se dodati mineralno ulje (Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Bijelo ulje) ili koristiti već gotovu kombinacija bakra i mineralnih ulja (Crveno ulje ili  Modro ulje) za suzbijanje štetnika koji prezimljuju  na voćkama (štitastih i lisnih uši, zimskih jaja crvenog voćnog pauka,kruškina buha i drugih štetnika).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se (Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakona  o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis