Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 11.10.2016.

Vrijeme je sadnje jesenskih  kultivara luka i češnjaka. Prilikom sadnje može se provesti zaštita od štetnika u tlu (žičnjaci, grčice, sovice pozemljuše) primjenom insekticida širom ili u trake uz inkorporaciju.

Od insekticida se mogu koristiti:

DURSBAN E 48,  NUFOS,  (klorpirifos) Primjenjuju se prije sadnje širom uz inkorporaciju u dozi 6-8 l/ha ili tretiranjem trake istovremeno sa sadnjom uz inkorporaciju u dozi 2-3 l/ha.

FORCE 1,5 G (teflutrin). Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha.

Nakon sjetve, a prije nicanja luka zaštita od korova može se provesti primjenom jednog od herbicida:

AFALON DISPERZIJA (linuron). Koristi se u dozi 1,35 l/ha, namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (K-56 dana).

GOAL, GALIGAN 240 EC (oksifluorfen). Koriste se u dozi 0,8-1,2 l/ha, namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjena prije nicanja ili u fazi BBCH 12.

STOMP 330 E, DOST 330 E, PENDIGAN 330 E, STOMP AQUA (pendimetalin). Primjenjuju se u dozi 2,5-5 l/ha, ovisno o kojem se preparatu radi, a primjenjuju se ili prije nicanja luka ili u fazi ,,biča,, BBCH 10 (ovisno o kojem se preparatu radi).

Nakon sadnje češnjaka zaštita od korova može se provesti primjenom jednog od herbicida:

AFALON DISPERZIJA (linuron). Koristi se u dozi 1,35 l/ha, namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova prije nicanja.

STOMP 330 E (4-5 l/ha), STOMP AQUA (2,5-3,0 l/ha)(pendimetalin). Primjenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja češnjaka.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis