Obavijest proizvođačima uljane repice! 19.09.2016.

Obilaskom terena na području naše županije koja su u optimalnim rokovima zasijana uljanom repicom,  primijećena je pojava repičine ose  listarice (Athalia rosae). Na polju su zamijećene pagusjenice crnosive boje koje se hrane lišćem . Štetnik ima tri generacije godišnje, najštetnija je treća generacija čije se pagusjenice hrane lišćem uljane repice. Pojavi pagusjenica pogoduje toplo i suho vrijeme. Početak napada se ne zamjećuje , već trenutak kad nastanu velike štete izgrizanjem lisne mase . Apeliramo sve koji imaju zasijanu uljanu repicu, a imaju mogućnost ulaza u polje ( radi velike količine oborina) da izvrše zaštitu protiv repičine ose listarice radi sprečavanja  šteta na usjevima .  Insekticidi koji su dozvoljeni za suzbijanje repičine ose listarice su; Direkt, Karis i Sumialfa 5FL, Mospilan 20 SG. Pristupiti tretiranju ako se uoči 50 pagusjenice na m2 .

Također se na zasijanim usjevima uljanom repicom može primijetiti pojava kupusnih buhača ( Phyllotreta spp.) i repičinog crvenoglavog buhača (Psylloides chrysocephala).  Registrirani insekticidi za suzbijanje buhača su: Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Sumialfa 5FL, Karis 10 CS, Cyclone, Cythrin max. Pristupiti tretiranju ako se uoče 2 buhača na m.

 

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!! Također redovito voditi evidenciju prskanja!

                                                                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
                                                                                                  e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis