Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i vlasnicima pojedinačnih stabla oraha! 19.07.2016.

Budući su krajem mjeseca travnja o.g. zbog niskih temperatura zabilježene apsolutne štete uroda plodova oraha mnogim lokalitetima, napad najvažnijeg tehnološkog štetnika orahove muhe (Rhagoletis completa) bit će ove sezone koncentriran na lokalitetima i stablima koja su bila "pošteđena" negativnim temperaturama (na nezaštićenim a rodnim stablima oraha stoga ove sezone očekujemo 100%tnu zarazu orahovom muhom)!

Prije samo 4 dana ljepljive ploče sa atraktantima radi praćenja populacije orahove muhe (Rhagoletis completa) postavili smo na lokalitetu u središnjem dijelu Međimurja (Šenkovec), a već 17. srpnja o.g. uhvaćena je prva jedinka ovog štetnika! Do jučer popodne su na istom lokalitetu uhvaćene ukupno 4 jedinke orahove muhe! Prema iskustvima iz prethodne dvije sezone orahova muha leti od sredine mjeseca srpnja do sredine mjeseca rujna, sa maksimalnim ulovima jedinki tijekom mjeseca kolovoza!.

Poznato je da štete na plodovima oraha od ovog nametnika mogu iznositi 50-80 %, a primjerice 2013. i 2014. sezone na mnogim je lokalitetima zabilježena zaraza plodova 100 %! Iskustva u Međimurju u protekle dvije sezone dokazuju da je masa (težina) jezgre napadnutih plodova bila je 20 % manja od nezaraženih, ali je pritom kvaliteta bila značajno narušena zbog razvoja suhe truleži! Sve više vlasnika stabla oraha posljednjih sezona dojavljuje štete koje nalikuju napadu orahove muhe i tražili preporuke za njeno moguće suzbijanje. Stoga smatramo da je ova novija štetna vrsta voćne muhe vrlo proširena.

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje a pojavljuje se sredinom i krajem ljeta. Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla.

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča.

VAŽNO: Veći broj postavljenih žutih ljepljivih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost!

Svim vlasnicima pojedinačnih stabla oraha koji žele spriječiti štete od orahove muhe preporučujemo na stabla vješati žute ljepljive ploče. Orahova muha prezimi u zemljištu, pa je žute ljepljive ploče dovoljno vješati u donjem dijelu krošnje stabala oraha!

Mogućnosti i praktična iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Sukladno Naputku o proširenju dozvola za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja na malim kulturama i/ili malim namjenama dopuštenje od 2012. za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima samo pripravak na osnovi tiakloprida: Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 14 dana).

Također, u našoj zemlji dopuštenje za primjenu u nasadima oraha ima djelatna tvar spinosad u pripravku Laser KS (u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana), registriran za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), ali djelotvoran i na orahovu muhu!

Kako je u Međimurju u vremenu provođenja Operativnog programa i poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada (2000.-2009. godine) posađeno ukupno 47,81 novih hektara nasada oraha, vlasnicima ove sezone preporučujemo već od sredine i kraja mjeseca srpnja započeti provoditi usmjerene mjere zaštite plodova oraha od orahove muhe. Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 8-10 dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti barem 4 do 5 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od sredine ili kraja srpnja pa sve do početka mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupnog broja tretiranja (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se ako djelatnim tvarima tiakloprid i spinosad dodajemo biljni proteinski mamac (Buminal) (0,6 lit./100 litara vode). Pripravak nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine otrova. Ako se dodaje insekticidima na osnovi tiakloprida ili spinosada može se tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti s prosječnim razmacima 12-15 dana!

U kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je i tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (40 %) na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida (u pripravku Success Bait KS), koja je u našoj zemlji registriran i koristi se protiv mediteranske i maslinove muhe.

Pokusom u Međimurju protekle je 2013. ova metoda također bila vrlo učinkovita i protiv orahove muhe. Pripravak Success Bait KS (primjena 2-4 %) osim insekticida (spinosad) sadrži sredstvo koje privlači muhe (buminal), pa se tretira samo dio krošnje (pojedine grane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre 3 % škropiva po stablu. Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 14-15 dana, počevši od sredine ili kraja srpnja do početka mjeseca rujna! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis