Obavijest vinogradarima! 15.07.2016.

Vremenske prilike unazad dva dana uvjetuju obaveznu fungicidnu zaštitu vinograda.

Obzirom na feno-fazu razvoja u koju ulaze poglavito rane sorte slabi zaraza plamenjačom na grozdovima, ali ipak treba biti oprezan.

Savjetujemo stoga i četvrtu zaštitu vinove loze nakon cvatnje protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obaviti kombiniranim pripravkom sistemične aktivne tvari i bakra kao što je: Baldo C ili Galbem C, Ridomil Gold plus 42,5 WP, Curzate B WG ili kontaktni Bakreni antracol WP-63

Protiv pepelnice (Uncinula necator) koristite i dalje sistemične pripravke poput: Indar EW, Punch 10 EW, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Tilt EC, Falcon, Systhane 12 E ili 24 E, Vivando SC i sl. Korisno je dodati i jedan od pripravaka na bazi 80%-tnog sumpora u količini od 3 kg/ha.

Pripravci poput: Universalis SC, Cabrio Top DF, Quadris SC i Eclair WG registrirani su za suzbijanje kako pepelnice tako i plamenjače.

Savjetuje se i preventivna zaštita grozdova na trsu prije zatvaranja grozdova protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.) Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!!). Savjetujemo da ovu zaštitu botriticidom izdvojite i posebno obavite i to na slijedeći način. Tretirajte samo zonu grožđa s po dvije uključene mlaznice sa svake strane rasprskivača. Na taj način trebati će vam manje škropiva jer nema potrebe isto koristiti na ostali dio trsa.

U maksimalno dozvoljenoj koncentraciji (vidi na etiketi) koristite jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Botril 300, Cantus, Svitch 62,5 ili Pyrus 400.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Dash HC, Break Thru, Inex, Etalfix Pro ili mineralno svijetlo ulje.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu. Temperatura zraka pri aplikaciji ne bi smjela prelaziti 25oC.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPŠRR (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis