Obavijest proizvođačima jabuka! 15.07.2016.

Tijekom protekla dva dana na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježeno je od 22 do 35 mm oborina. Smirivanje oborina očekuje se koncem vikenda tako da bi bilo potrebno izvršiti zaštitu jabuke protiv krastavosti ( Venturia inaequalis) . Od fungicida potrebno  je koristiti neki  od dolje navedenih, a njihovo je  djelovanje preventivno :kaptan, ditianon, mankozeb, metiram, ciprodinil ili dodin.

Pepelnica jabuke  prisutna je također u nasadima, osim mehaničkog zakidanja zašita se može provesti pripravcima  na bazi sumpora, strobilurina (Zato 50 WG Stroby DF) te pripravcima Crystal i Domark ili kombiniranim pripravcima (Nativo 75 WG, Luna Experience) .

I dalje se prati let leptira jabučnog savijača no u nasadima bez roda nije potrebno provoditi zaštitu protiv tog štetnika. U slučaju da se vrši tretiranje moguće je koristiti pripravka : Mospilan 20 SP, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC ili Calypso SC 480.

Pripravcima Mospilan , Calypso ili Coragen može se vršiti suzbijanje i minera okruglih mina u početku ubušivanja, ukoliko je taj štetnik prisutan u nasadu,a prva dva gore navedena pripravka odradit će i zaštitu protiv lisnih ušiju čija je populacija u nekim nasadima dosta prisutna.

Pregledom nasada na prisutnost crvanog voćnog pauka nije za sada utvrđen ovaj štetnik u kritičnom broju , no ponovo se najavljuju visoke temperature što pogoduje pojavi ovih štetnika ,tako da treba i dalje pratiti njihovu populaciju. U slučaju potrebe može se provesti zaštita nekim od slijedećih akaricida   : Zoom SC, Masai WP, Vertimec EC ili Kraft EC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja  i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

Pripremi za ispis