Obavijest proizvođačima krumpira i rajčice 01.07.2016.

Prije najavljenih povremenih pljuskova za vikend i prvu polovinu idućeg tjedna, potrebno je provesti preventivnu zaštitu krumpira i rajčice protiv plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

U zaštiti krumpira koristiti jedan od fungicida:

ELECTIS WG (zoksamid+mankozeb) – doza 1,8-2,0 kg/ha; K-7 dana
EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – doza 0,4 kg/ha; K-14 dana
INFINITO (propamokarb+flupikolid) – doza 1,2-1,6 l/ha; K-7 dana
REVUS (mandipropamid) – doza 0,4-0,6 l/ha; K-7 dana
POLYRAM DF (metiram) – doza 1,8 kg/ha; K-14 dana

U zaštiti rajčice mogu se koristiti fungicidi:

ELECTIS WG (zoksamid+mankozeb) – doza 1,5-1,8 kg/ha; K-7 dana
EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – doza 0,4 kg/ha; K-7 dana
RANMAN 400SC (ciazofamid)- doza 0,2 l/ha; K-3 dana
RANMAN TOP (ciazofamid)  – doza 0,5 l/ha; K-3 dana
PERGADO MZ (mandipropamid+mankozeb) – doza 2,5 kg/ha;  K-14 dana
REVUS (mandipropamid) – doza 0,4-0,6 l/ha; K-14 dana

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

 

dr.sc. Mirna Ceranić,
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis