Obavijest proizvođačima kupusa 29.06.2016.

Pregledom parcela posađenih kasnim kupusom utvrđena je pojava kupusnih buhača (rod Phyllotreta spp.) i prve štete od gusjenica pa je potrebno provesti zaštitu primjenom jednog od insekticida:

 • FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin) , doza: 0,075 l/ha, K- 14 dana
 • NURELLE D, CHROMOREL-D (klorpirifos); doza: 0,6 l/ha, K-21 dan
 • CYTHRIN MAX (cipermetrin), doza: 100 ml/ha, K-3 dana
 • DECIS 2,5 EC (deltametrin); doza: 0,3-0,5 l/ha, K-7 dana

Na postavljenim žutim ljepljivim pločama utvrđena je i visoka populacija leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella). Za zaštitu se mogu koristiti sredstva:

 • AVAUNT 15 SC (indoksakarb),
 • ALVERDE (metaflumizon),
 • LASER (spinosad),
 • AFFIRM (emamektin benzoat),
 • CYTRIN MAX (cipermetrin),
 • DIREKT SC, FASTAC 10 EC (alfa-cipermetrin),
 • DECIS 2,5 EC (deltametrin),
 • SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat),
 • KARATE ZEON, LAMBDA 5 EC (lambda cihalotrin),
 • VANTEX (gama cihalotrin).

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupus (kupusni buhači, sovice pozemljuše, ostale štetne gusjenice…).

Preventivnu zaštitu nasada  od plamenjače (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycossphaerella brassicicola) i bakterioza (Erwinia carotovora  subsp. carotovora, Xanthomonas campestris) provesti primjenom jednog od bakrenih pripravaka:

 • RAME CAFFARO 32 WP
 • CUPRO CAFFARO 50 WP
 • NEORAM WG (bakrov oksiklorid)
 • BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP (bakrov hidroksid)

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine.

Nakon upotrebe korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Podsjećamo da u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Do 26.11.2016. svi uređaji za primjenu pesticide moraju biti barem jednom pregledani!

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

Redoviti pregled mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva.

 

Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine,
e-mail: Marijana.Lemic@savjetodavna.hr   

Pripremi za ispis