Obavijest proizvođačima mandarina 08.06.2016.

Redovitim pregledom nasada mandarina na novo izraslim mladicama uočena je brojna populacija lisnih  i štitastih uši .Navedeni štetnici izlučuju mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice.  Za suzbijanje lisnih i štitastih uši u RH imaju dozvolu pripravci iz grupe neonikotinoida :  Mospilan 20 SC , Actara 25 WG, Confidor 200 SL , Boxer 200 SL, Dali. Suzbijanje lisnih uši moguće je i pripravkom na osnovi pirimikarba– Pirimor 50 WG. Suzbijanje je moguće provesti i pripravcima Bijelo ulje ili Mineralno svjetlo ulje u koncentraciji  1% koje ovisno o intenzitetu napada treba ponoviti 3 puta u razmacima po 10 dana.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju crvenog  voćnog pauka i koprivine grinje. Upućujemo proizvođače da redovito pregledavaju nasade i po potrebi primjene jedan od zato registriranih pripravaka : Zoom 11 SC,  Envidor SC 240, Vertimec 018 EC,  Kraft 18 EC. Za smanjenje populacije navedenih štetnika moguće je preventivno koristiti pripravak na osnovi sumpora Cosavet DF. 

Za preventivnu zaštitu od uzročnika antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova ( Alternaria citri) koje se zadnjih godina javljaju osobito na sortama  Zorica rana , Okitsu i Chahara  moguće je koristiti pripravak na osnovi mankozeba. Za tu namjenu  dozvolu ima pripravak Dithane DG Neotec.

Insekticide primjenjivati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima kad pčele ne lete te pokosti cvjetni podrast ako ga ima u nasadu.

Kod  primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače na obvezu redovitog pregleda prskalica. Svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani do 26. 11. 2016

Pregledu ne podliježu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički , baterijski i ručni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis