Obavijest proizvođačima krumpira! 20.05.2016.

Usjevi krumpira nalaze se u fazi pred zatvaranjem redova . Promjenjivo vrijeme sa dosta oborina stvara povoljne uvjete za pojavu najvažnije bolesti krumpira plamenjače (Phytophora infestans). Razvoju ove bolesti  pogoduju umjerene temperature 20 °C ( pojava bolesti moguća je i na znatno nižim temperaturama),dosta oborina (≤10 mm ) , dugotrajno vlaženje lišća, uzak plodored,  dugo zadržavanje rose, stajanje vode između humaka. Na području Bjelovarsko –bilogorske općine: Hercegovac, Velika Trnovitica,Grad Garešnica i Grubišno polje sadi se preko 250 ha krumpira. Na tim područjima u ovako vlažnoj godini treba započeti sa preventivnim zaštitama protiv ove bolesti.

Crna pjegavost (Alternaria solani) se prepoznaje po okruglim tamnim pjegama na listu. Unutar pjega su jasno vidljivi crni koncentrični krugovi. Ovoj bolesti  pogoduju nešto više temperature uz visoku vlažnost zraka tako da se pojava simptoma očekuje tek porastom temperatura..

 U tablici 1 i 2 prikazani su svi registrirani fungicidi za suzbijanje plamenjače i alternarije krumpira.

 Nesistemične fungicide  moguće je koristiti  u uzgoju krumpir  na manjim površinama za vlastite potrebe i to prije pojave simptoma bolesti.

Tablica 1 : Nesistemični fungicidi

Djelatna tvar

Naziv pripravka

       Bolest

Pripravci na bazi bakra

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

CHAMPION

CHAMPION  FLOW SC

CHAMPION WG 50

CUPROCAFFARO 50 WP

CUPRABLAU Z

KUPROPIN

MODRA GALICA*

NEORAM WG
NORDOX 75 WG,

RAME CAFFARO 

MODRA GALICA

 

 

 

 

 

 

Phythphora infestans

 Propineb

ANTRACOL WG 70

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Mankozeb

 CADILLAC 80 WP*

DITHANE M-45

PINOZEB M-45

MANKOZEB
STAR 80 WP

DITHANE DG NEOTEC

PENNCOZEB 75 DG

 

 

 

 

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Metiram

POLYRAM DF

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Fluazinam

SHIRLAN 500 SC

SHAKAL 500 SC

 

Phythphora infestans

 

Zoksamid +mankozeb

ELECTIS WG 

Phythphora infestans

Altrenaria solani

 

    *Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha

01.07.2016.

Tablica 2 :Fungicidi sistemičnog djelovanja.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

Difenconazol

DIFCOR

Alternaria solani

Azoksistrobin

ORTIVA

TAZER

Altrenaria solani

Benalaksil + mankozeb

FANTIC M

GALBEN M

 

Phythphora infestans

 

Fosetil+ mankozeb

ALFIL DUPLO

FYLAL DOUBLE

Phythphora infestans

Benalaksil + bakar

GALBEN C 

Phythphora infestans

 

Metalaksil-M i mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 

 

Phythphora infestans

Metalaksil-M

Klortalonil

 

FOLIO GOLD

 

Phythphora infestans

Propamokarb +flupikolid

INFINITO

Phythphora infestans

Propanokarb+cimoksanil

PROXANIL 450 SC

Phythphora infestans

Dimetomorf + mankozeb

ACROBAT MZ WG

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Mandipropamid

REVUS

Phythphora infestans

Mandipropamid + mankozeb

PERGADO MZ

Phythphora infestans

Cimoksanil + propineb

ANTRACOL COMBI WP 76

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Cimoksanil+bakar

CURSATE B WG

Phythphora infestans

Cimoksanil+mankozeb

KAIROS M

MANOXANIL

NAUTILE DG

 

PROFILUX

Phythphora infestans

 

 

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Ciazofamid

RANMAN 400 SC

RANMAN TOP

 Phythphora infestans

Famoksadon + cimoksanil

EQUATION PRO

Phythphora infestans

Iprovalikarb + propineb

MELODY DUO 66,8 WG

Phythphora infestans

Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM

Altrenaria solani

Za sada nije primijećena veća pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) no potrebno je vršiti pregled usjeva jer će se porastom temperatura ovaj štetnik javiti u kritičnim brojevima.

U tablici 3. navedeni  su pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje ovog štetnika.

Tablica 3.

 

Djelatna tvar

Naziv preparata

Doza

 

Metaflumizon

ALVERDE

200-250 ml/ha

 

 

Imidakloprid

BOXSER 200 SL ,

KOHINOR 200 SL,CONGO*,

DALI, CONFIDOR 200 SL

 

 

0,25-0,5l/ha

 

( tretirati iza cvatnje)

 

Timetoksam

 ACTARA 25 WG

80 g/ha

 

Tiakloprid

CALYPSO SC 480

BISCAYA

0,1 l/ ha

0,3l/ha

 

Tiakloprid + deltametrin

PROTEUS 110 OD

0,5-0,7 l/ha

 

Acetamipirid

MOSPILAN 20 SP

 

0,08-0,12 kg/ha

 

Spinosad

LASER

0,1-0,15 l/ha

(tretirati iza cvatnje)

 

Klorantaniliprol

CORAGEN  20 SC

0,05-0,06 l/ha

 

Teflubenzuron

NOMOLT

0,075-0,15 l/ha

 

Lufenuron

MATCH 050 EC

0,3 l / ha

 

Bacillus thuringiensis

NOVODOR 3 %

3-5l/ha

 

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

2,5 l/ha

 

*Krajnji rok za prodaju i primjenu

 

1.7.2016

 

         

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika. Posljednjih pet sredstava navedena u tablici moguće je upotrijebiti nakon masovnog odlaganja jaja i početka izlaska ličinki iz jaja. Novodor je biološki insekticid , a Match i Nomolt regulatori razvoja. Djelovanje ovih sredstava se vidi tek nakon nekoliko dana. Ostala navedena sredstva djeluju  i na ostale stadije razvoja   no najbolja primjena je  u prvim larvalnim stadijima ovog štetnika. Kod pripravaka na bazi imidakloprida i spinosada ,  zbog opasnosti za pčele nije dozvoljena primjena u cvatnji krumpira.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis