Obavijest proizvođačima kukuruza! 28.04.2016.

Započela je sjetva kukuruza. Nakon sjetve prije nicanja ili u ranoj fazi nakon nicanja može se provesti zaštita od korova.

Herbicidi koji suzbijaju širokolisne i uskolisne korove prije ili u ranoj fazi poslije nicanja  su:  Camix (samo prije nicanja, 3,75 l/ha) Lumax (3,5-4 l/ha pre-em, 2,5-3,5 l/ha post-em), Primextra TZ gold 500 SC (4-5 l/ha), Adengo SC (0,44 l/ha)  i Koban T (3-4 l/ha).

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja  suzbijaju herbicidi: Harass 75 WG, Harmony SX (10-15 g/ha); Click 50 FL (1,5-2 l/ha), Akris (3-4 l/ha pre-em, 3-3,5 l/ha post-em); Linurex 50 SC(1,35- 1,6 l/ha); Racer 25 CS, Racer 25 EC(1-1,5 l/ha); Merlin WG (0,10-0,13 kg/ha pre-em, 0,08 kg/ha post-em), Callisto 480 SC, Mezmer (0,25-0,3 l/ha pre-em, 0,15-0,25 l/ha post-em); Pledge 50 WP (0,08 kg/ha pre-em).

Jednogodišnje uskolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Dual gold 960 EC (1-1,5 l/ha);  Koban 600 (2 l/ha);   Stomp 330 E, Dost 330 E, Stomp aqua CS, Pendigan 330 EC , Wing P(2,5-6 l/ha); Frontier X2 (0,8-1,4 l/ha).

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni navedenih herbicida, te ih koristiti prema uputama.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis