Obavijest vinogradarima! 18.04.2016.

Vinova loza se na većini lokacija  nalazi u razvojnom stadiju pojave prvih listića. Obzirom da su u ovoj fazi za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) podsjećamo vinogradare da prije oborina ponove preventivnu zaštitu.

Za zaštitu mladih listića mogu se koristiti preventivni organski fungicidi na osnovi propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG) ili ditianona (Delan 700 WDG).

Navedenim pripravcima potrebno je  dodati pripravak na bazi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo) za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator).

Sumpor u višoj preporučenoj dozi  smanjiti će populaciju lozinih grinja (akarinoza, erinoza).

U ovoj fazi vinove loze moguća je i primjena akaricida. Za primjenu na vinovoj lozi dozvoljeni su Envidor SC 240, Masai, Apollo 50 SC, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC i Zoom 11 SC. Navedeni akaricidi registrirani su za  suzbijanje grinja iz skupine crvenih pauka (crveni voćni pauk i koprivina grinja) i imaju slabije sporedno djelovanje na lozine grinje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

 Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr