Prva izmjena Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

M10 "Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene"

Izmjena u M10 odnosi se na jasnije i logičnije definiranje minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide.

Obveza poštivanja minimalnih zahtjeva za gnojiva i pesticide propisana je Uredbom 1305/2013, a u PRR je ista obveza navedena kod svih operacija unutar mjere. Nakon odobrenja PRR prošle godine uočeno je da su minimalni zahtjevi, kojih se trebaju pridržavati korisnici M 10, postavljeni nejasno te ih je bilo teško jasno formulirati u provedbenom aktu (što je nužno jer moraju kontrolirati).Iz tog se razloga krenulo u pregovore s EK kako bi se ovi zahtjevi postavili na jednostavniji i logičniji način.

Obveza poštivanja minimalnih zahtjeva izbačena je iz onih operacija u kojima nisu propisani neki posebni načini primjene gnojiva i/ili pesticida. Minimalni zahtjevi propisani su u ove tri operacije:

10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (ZTN)

10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (EV)

10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika (EM)

Izmjenom se postiglo da su minimalni zahtjevi postavljeni na način da ih je moguće lako provoditi i kontrolirati obzirom na sličnost sa zahtjevima višestruke sukladnosti.

M11 "Ekološki uzgoj"

Izmjena u M11 odnosi se samo na skupinu usjeva trajni travnjaci budući je već prve godine uočen rizik u provedbi same mjere.

Kako bi se ostvarila potpora potrebno je ispuniti obvezu držanju minimalno 0,5 EKO UG/ha na skupini usjeva trajni travnjaci što se primjenjuje od 2016. godine. Napominjemo da će se korisnicima koji su 2015. godine ušli u sustav potpore biti će isplaćena potpora sukladno zahtjevu koji je podnesen te godine, te da u 2016. godini ne moraju odustati od potpore za sve površine već samo za one na kojima nemaju dostatan broj uvjetnih grla.

Status EKO grla, kako je definiran za potrebe ove mjere, ne znači istovremeno i stvarni status grla u ekološkom uzgoju. EKO status se odnosi na grla koja se uzgajaju na ekološkom trajnom travnjaku i koja mogu imati kako prijelazni, tako i puni ekološki status. Za definiranje prijelaznog ili eko statusa grla, kontaktirajte odabrano kontrolno tijelo.

Potpora se ostvaruje samo za onu površinu na kojoj je ispunjen kriterij od 0,5 UG/ha, dok se za ostatak ekološke površine pod skupinom usjeva trajni travnjaci ne može ostvariti potpora kroz mjeru Ekološki uzgoj. Međutim, za sve površine i dalje postoji mogućnost ostvarenja potpore s naslova izravnih plaćanja gdje su postavljeni drugačiji kriteriji.

izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Pripremi za ispis