OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA JABUKE I KRUŠKE 16.03.2016.

Na većini lokaliteta jabuke i kruške su u fazi otvaranja vršnih pupova i pojave vršnih listova. Kišno razdoblje sa temperaturama zraka od 10 °C omogućuje  uvjete za infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Ventura inaequalis i Venturia pirina).

Pripravci na bazi bakra mogu se primijeniti do fenofaze „mišje uši“.

Registrirani za tu namjenu su :

NORDOX  75 WG               0,1-0,2 %

KUPROPIN WP                   0,5-0,75 %

RAME CAFFARO 32 WP    0,4-1,0 %

CUPRO CAFFARO 50 WP   0,3 %

NEORAM WG                     0,5-0,6 %

CHAMPION FLOW SC       0,25-0,65 %

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP   0,5-1,5 %

BORDOŠKA JUHA 2O WP MANICA    0,5-1,5 %

CUPRABLAU Z                    0,3-0,8 %

CRVENO ULJE i MODRO ULJE kao kombinacija bakra i mineralnog ulja protiv prezimljujućih populacija uzročnika bolesti i štetnika: štitastih uši, lisnih uši, crvenog pauka u  koncentraciji 2-3 % (tretirati u fazi nabubrenih pupova)

Tretiranje navedenim pripravcima potrebno je provesti za mirna vremena bez vjetra, pri dnevnoj temperaturi zraka višoj od 5˚C uz povećani utrošak škropiva.

Koncentraciju pripravka prilagodite fenofazi jabuke i kruške u trenutku primjene.

Voćnjake (pupove)  u blizini šuma potrebno pregledavati na prisutnost  pregled  jabučnog cvjetojeda (Anthomonus pomorum).  Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika.

Kritični broj:  15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

                                                               Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis