Obavijest maslinarima! 07.03.2016.

Pregledom uzoraka listova masline  tzv „brzom dijagnozom“ (5% NaOH) radi utvrđivnja prisutnosti uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina), na pregledanim uzorcima utvrđen je visok stupanj latentne zaraze.

Stupanj zaraze varira ovisno o sorti masline i položaju maslinika.

Topla i kišna zima, sa dugotrajnim rosama pogodovala je razvoju paunovog oka. Simptomi zaraze na većini maslina nisu još vidlji okom, nema pojave karakterističnih pjega ali je gljivica u listu prisutna.

Dostupne agrometereološke karte od sredine tjedna predviđaju prestanak oborina što bi maslinari svakako trebali isoristiti sa zaštitu maslina.

Zbog vremenskih uvijeta koji pogoduju daljnjem razvoju bolesti preporuča se provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka:

STROBY WG,  DIFCOR,  NATIVO 75 WG.

Za istu namjenu mogu se koristiti i pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z,  NORDOX 75 WG,  NEORAM WG .

Ovom zaštitom, pripravcima na bazi bakra, ujedno se sprečava i širenje bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Kod izbora pripravaka voditi računa da nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr. 

Pripremi za ispis