Korištenje soje na poljoprivrednom gospodarstvu

Soja je vrijedno proteinsko krmivo. Po sadržaju bjelančevina, vitamina i aminokiselina je nezamjenjiva.

Zrno soje u prosjeku sadrži 38 % bjelančevina, 20 % ulja, više od 30 % različitih ugljikohidrata, vitamina i minerala.

U sirovom obliku sadrži i štetne tvari ureazu i tripsin. Njihova prisutnost zaustavlja aktivnost enzima koji učestvuju u probavi preživača. Da bismo je koristiti kao stočnu hranu potrebno ju je termički obraditi bilo tostiranjem, ekstrudiranjem ili kuhanjem. U procesu ekstrudiranja zrno soje se usitnjava i zagrijava do temperature 120-135 0C najduže pola sata ovisno u tehnologiji prženja. U procesu tostiranja visokim temperaturama  prženjem inaktivira se nepovoljno djelovanje ureaze i tripsina. Tako prerađena soja pogodna je za hranidbu nepreživača: svinja i peradi.

Za preživače se u hranidbi može koristiti i neprerađeno zrno soje, ali pri tome trebamo biti pažljivi. Provedeni pokusi su dokazali da količina od 2 kg na dan u obroku krava ne izaziva nikakve probavne smetnje. U obroku pri tome ne smije biti dodana urea. Ako se čuva duže vrijeme, mljeveno zrno soje može se užegnuti pa ga takvo ne treba čuvati dulje od 4-5 dana.

Soja se može koristiti i za zelenu krmu ili silažu u smjesi sa kukuruzom. U silaži sa kukuruzom podiže sadržaj proteina i njihovih aminokiselina u siliranoj masi.

Soja se u hranidbi stoke najčešće koristi u obliku sojine sačme ili pogače koje su nusprodukti prehrambene industrije. Sadržaj proteina u njima je oko 40 % i ovako prerađena ne izaziva probleme u ishrani stoke na gospodarstvu pa je i najprihvatljivija za sastavljanje obroka.

Soja kao kultura ima pozitivan utjecaj na fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla. Na korijenu soje u tlu povoljne pH vrijednost formiraju se kvržice u kojima se nalaze bakterije koje vežu dušik iz zraka. U gustom sklop, ako je namijenjena proizvodnji zelene mase povoljno djeluje na suzbijanje korova. Soja je odlična predkultura za sve ratarske kulture, izuzev mahunarki.

Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing. agr.
rukovoditeljica Podružnica

Pripremi za ispis