Obavijest voćarima 31.07.2015.

Zbog količine oborina koje su pale protekli tjedan došlo je do ispiranja površinskog fungicida. Stoga je potrebno za zaštitu protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) u nasadima jabuka ponoviti tretiranje jednim od slijedećih površinskih pripravaka: Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Captan 50, Folpan 80 WGD, Futura 50 WP, Polyram DF, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Delan 700 WDG i sl.

Ukoliko u nasadu ima pepelnice (Podosphaera leucotricha) može se primijeniti jedan od pripravaka koji djeluju na obje bolesti kao: Stroby WG (K=35 dana), Zato 50 WG (K=21 dan), Tercel (K=35 dana) ili Luna Experience (K=14 dana).

Za posljednja dva tretiranja nasada jabuka preporuča se upotreba pripravka Bellis koji štiti plodove od fuzikladija, pepelnice i smanjuje pojavu bolesti kod uskladištenja plodova.

 (K=14 dana za jabuke koje će se odmah konzumirati, a za jabuke koje idu u hladnjaču K=7 dana).

S obzirom da jabučni savijač (Cydia pomonella) leti potrebno je primijeniti jedan od slijedećih insekticida: Coragen 20 SC (K =14 dana), Mospilan 20 SP (K=14 dana), Calypso SC 480 (K=14 dana) ili Affirm (K=7 dana).

Ukoliko bude potrebe za suzbijanjem crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) i koprivine grinje (Tetranychus urticae) može se primijeniti jedan od akaricida: Demitan (K=35 dana), Zoom 11 SC (K=28 dana ), Masai (K=21 dan) ili Envidor SC 480 (K=14 dana).

Birati sredstva kraće karence (Karenca je najmanji broj dana koji mora proći od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova) i paziti o najvećem broju dopuštenih primjena u toku vegetacije, te voditi brigu o vremenu dozrijevanja jabuka.

Pripravke primijeniti prema uputi proizvođača.

Prilikom tretiranja insekticidima voditi računa o zaštiti pčela.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis