Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 13.07.2015.

Vrijeme je pogodno za razvoj bolesti na koštičavom voću.

Obratiti pozornost na vrste i sorte koje su u zriobi ili su pred zriobom kod izbora pripravaka i karence, ili potpuno izbjegavajte tretiranje zbog berbe.

Karenca (K) je najmanji broj dana koji mora proći od zadnje primjene sredstva za zaštitu bilja do početka berbe plodova.

Posljednjih dana bilježimo pojačani ulov leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) čije su gusjenice uzročnici crvljivosti plodova. Za njihovo suzbijanje registrirani su pripravci Coragen 20 SC (Karenca 14 dana) i Affirm (Karenca 7 dana).

Protiv pepelnice (Sphaerotheca pannosa) i truleži ploda breskve (Monilinia fructigena) mogu se koristiti pripravci: Indar 5 EW (Karenca 3 dana), Nativo 75 WG (Karenca 7 dana), Teldor SC 500 (Karenca 3 dana), Switch 62,5 WG (Karenca 7 dana) ili Luna Experience (Karenca 3 dana).

U nasadima višanja i trešanja nakon berbe preporuča se tretiranje protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koristeći pri tome jedan od pripravaka: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb M-45 i dr.

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) registriran je pripravak Coragen 20 SC (karenca 14 dana).

Za zaštitu od truleži šljive (Monilinia fructigena) u dozrijevanju plodova mogu se koristiti pripravci: Indar 5 EW (Karenca 3 dana), Nativo 75 WG (Karenca 7 dana), Teldor SC 500 (Karenca 3 dana), Switch 62,5 WG (Karenca 7 dana) i dr.

Pripravke primijeniti prema uputi proizvođača.

Prilikom tretiranja insekticidima voditi računa o zaštiti pčela.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl. ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis