Obavijest proizvođačima kupusa 23.06.2015.

Kod uzgoja kupusnjača veliki problem tijekom vegetacije mogu činiti mnogi štetnici: kupusni buhači  (Phyllotreta sp),  kupusnim moljac (Plutella xylostella),  kupusne sovice (Mamestra brassicae), kupusne stjenice (Eurydema spp), gusjenice kupsunog bijelca (Pieris brassicae) razne vrste lisnih ušiju (Aphididae) te kupusni štitasti moljac. Intenzitet pojave ovih štetnika ovisi o temperaturama i vlazi, tako da tijekom vegetacije treba vršiti pregled kultura i po pojavi određene vrste štetnika odabrati odgovarajući insekticid.

U tablici 1. navedene su dozvole po kulturama i vrstama štetnika.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Štetnik

Karence/dani
i dozvoljeni broj tretiranja

Dozvole za
ostale kupusnjače

Metaflumizon

ALVERDE

kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

3

2x

Kelj,kelj pupčar

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON

 

 

 

 

 

LAMBDA 5 EC

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

kupusni moljac

7

2x

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

 

 

Kupus

Bacillus thuringiensis

BIOBIT WP

BATURADE WP

kupusni bijelac

7 kupusnjače

21 kupus

2x

Kupusnjače

Dimetoat

CALINOGOR

 

 

 

 

CHROMGOR

ROGOR 40

PERFEKTHION

 

kupusna muha

lisne uši

 

 

 

kupusna muha

lisne uši

trips

 

21 kupusnjače

42 kupusnjače

Zalijevanje

2x

 

21 kupusnjače

42 kupusnjače

Zalijevanje

2x

Kupusnjače

Alfa-cipermetrin

DIREKT

 

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

 

28

2x

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Klorpirifos

PYRINEX 48 EC

 

 

 

CHROMOREL D

NURELLE D

lisne uši, kupusne muhe, sovice

 

 

kupusni bijelac

kupusni buhači

 

 

21

1x

cvjetača, brokula

 

 

 

 

kupus

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

7

2x

Kupusnjače

Pirimikarb

PIRIMOR 50 WG

lisne uši

14

2x

Kupusnjače

Pimetrozin

CHESS 50 WG

lisne uši

7

3x

Crveni i bijeli kupus,kelj

Tiakloprid

CALYPSO SC 480

lisne uši ,kukci koji grizu osim gusjenica leptira

7

2x

Raštika,brokula,kelj pupčar,kelj,kineski kupus

Gama-cihalotrin

VANTEX

kupusni bijelac

kupusni moljac

kupusna lisna uš

14 kupusnjače

glavatice

ostale 21

2x

Kupusnjače

Emamektin

benzoat

AFFIRM

kupusni moljac

3

3x

Kupus,brokula,cvjetača

Spinosad

LASER

Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

2x

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

Indoksakarb

AVAUNT EC

kupusni bijelac

mali kupusar

kupusna sovica

3

3x

Kupus,cvjetača,brokula

Kelj pupčar

Azadiraktin

NEEMAZAL-T/S

kupusni moljac

sovice

lisne uši

 

 

1-2x

Cvjetača,kupus,kelj

 

Pojava bolesti također ovisi o vremenskim prilikama tako da je potrebno vršiti  pregled  i po potrebi tretiranje.

Za suzbijanje nekih bolesti na kupusnjačama mogu se koristiti neki  fungicida prikazanih u tablici 2.

 

Tablica 2.

Djelatna tvar

Naziv pripravka

Bolest

Doza l,kg/ha

Koncentracija

Dozvole za

ostale kupusnjače

Azoksistrobin

ORTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTIVA TOP

 

 

koncentrična pjegavost

(Alternaria spp.)

bijela hrđa

(Albugo candida)

plamenjača

(Peronospora parasitica)

prstenasta pjegavost

(Mycosphaerella brassicicola)

pepelnica

(Erysiphe cruciferarum)

 

14

 

2x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

2x

 

Kupusnjače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupus (crveni i bijeli)

Kelj,kelj pupčar

Brokula,cvjetača

 

 

 

 

 

Difenkonazol

 

SCORE 250 EC

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFCOR

 

koncentrična pjegavost

(Alternaria spp.)

suha trulež

(Leptosphaeria maculans)

bijela pjegavost

(Pseudocercosporella capsellae)

koncentrična

 

pjegavost,pepelnica,hrđe

pjegavost

    21

    2x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x

 

kupusnjače

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvjetača,kupus

Tiofanat-metil

TOPSIN 500 SC

koncentrična pjegavost

bijela trulež

siva plijesan

3

1x

bijeli kupus

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

plamenjača

14

3x

Kupus ( bijeli i crveni),brokula i cvjetača

Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG

koncentrična pjegavost

prstenasta pjegavost

suha trulež

bijela hrđa

svijetla pjegavost

pepelnica

21

3x

Brokula

Cvjetača

Kupus

Kelj pupčar

Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM

koncentrična pjegavost

prstenasta pjegavost

21

2x

Kupus

Kelj pupčar

Brokula i cvjetača

 

 

 

 

Preparati na bazi bakra

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

MODRA GALICA

RAME CAFFARO 32 WP

NEORAM WG

 

 

 

 

 

plamenjača

35

2x

 

 

 

 

 

Kupus

 

Kod primjene ovih sredstava  kod kupusnjača se mogu dodavati i sredstva za poboljšanje učinka istih tj. zbog smanjenja napetosti površina kapljica i boljeg prianjanja. Odabir prilagoditi dozvoli i mogućnosti mješanja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida – NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida – NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis