Obavijest voćari 09.06.2015.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni – na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

U zaštiti protiv jabučnog savijača upotrijebiti jedan od pripravaka kao Pyrinex 25o ME, Rely 40(do 1.7.2015) i dr.

Pratiti populaciju crvenog pauka i po potrebi upotrijebiti jedan od akaricida.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne godine.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković, dipl. ing. agr.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis