Obavijest proizvođačima mandarina 05.06.2015.

Redovitim pregledom nasada mandarina nakon cvatnje uočena je brojna populacija lisnih i štitastih uši na novo izraslim dijelovima. Navedeni štetnici izlučuju mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice. Za suzbijanje lisnih i štitastih uši u RH imaju dozvolu pripravci iz grupe neonikotinoida: Mospilan 20 SC, Actara 25 WG, Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Rapid, Dali, Congo, Kohinor 200 SL. Suzbijanje lisnih uši moguće je i pripravkom na osnovi pirimikarba – Pirimor 50 WG.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju crvenog voćnog pauka i koprivine grinje. Upućujemo proizvođače da redovito pregledavaju nasade i po potrebi primjene jedan od zato registriranih pripravaka: Zoom 11 SC, Envidor SC 240, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC.

Za preventivnu zaštitu od uzročnika antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova (Alternaria citri) koje se zadnjih godina javljaju osobito na sortama Zorica rana, Okitsu i Chahara moguće je koristiti pripravak na osnovi mankozeba. Za tu namjenu dozvolu ima pripravak Dithane DG Neotec.

Zaštitu obaviti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis