Obavijest ratarima! 02.06.2015.

Kroz nekoliko dana krenut će sadnja kasnih kupusnjača.

Zaštitu protiv korova u kupusu i nekim drugim kupusnjačama  moguće je provesti herbicidima navedenim u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar

Naziv preparata

Namjena

Doza l,kg/ha

Dozvole za

Ostale kupusnjače

 

 

Metazaklor

 

 

Butisan S

Suzbijanje jednogodišnjih travnih, širokolisnih korova,8-10 dana nakon presađivanja

 

 

 

2-2,5

 

Crveni kupus

 

Napropamid

 

 

Devrinol 45 FL

Suzbijanje jednogodišnjih travnih, širokolisnih korova, inkorporacija na 2-5 cm

 

 

2-4

 

 

Kelj,cvjetača

 

 

Pendimetalin

Stomp 330 EC,

Dost 330E,

Strong*,

Pendigan 330EC

      Suzbijanje    jednogodišnjih travnih,nekih širokolisnih korova,

tretiranje tla

            4-5

        

              5

 

         

             4

Brokula i cvjetača

 

 

 

Brokula,cvjetača,kelj,kelj pupčar

 

Fluroksipir

 

Tomigan 250 EC

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi primjena nakon razvoja 5 lista kupusa

 

0,8 l/ha

 

Kupus iz sjemena

 

 

Oksifluorfen

 

 

Goal,

Galigan240 EC

 

Suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, nekih višegodišnjih korova,prije presađivanja

 

 

 

2-3

 

 

 

 

Cikloksidim

 

 

 

Focus ultra

Herbicid  suzbijanja jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove,

u fazi 3-5

listova do punog razvoja korova

 

 

1-1,5 jednogodišnji

3-4 višegodišnji

 

 

 

cvjetača

 

Fluazifop-P

 

Fusilde forte

Herbicid  suzbijanja jed. i višeg uskolisne korove u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova

 

 

0,8-1 jednogodišnji

          1,3-2

višegodišnji

 

 

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha 01.07.2015.

 

 

 

 

 

Za suzbijanje nekih štetnika u kupusu i nekim kupusnjačama prije presađivanja, mogu se koristiti insekticidi navedeni u tablici 2.

Tablica 2

 

Djelatna tvar

Naziv preparata

Namjena

Doza l,kg/ha

Koncentracija

Dozvole za

ostale kupusnjače

 

Teflutrin

 

Force 1,5 G

 

Žičnjaci i grčice hrušta

 

7-10 u redove

Brokula,cvjetača,

kelj, kelj pupčar,kupus

 

 

 

Klorpirifos

 

 

 

Pyrinex 480 EC

 

Žičnjaci,majski hrušt,sovice pozemljuše,rovac

 

 

 

 

6-8l/ha širom

3l/ha u red

 

 

 

 

 

Povrće osim korijenastog

 

 

 

 

 

Imidakloprid

Bxser 200 SL , Rapid,

Kohinor 200 SL,

Congo,

Dali,

Confidor 200 SL

 

 

 

Kupusna lisna uš i

lisne sovice, namakanje presadnica 15 min

 

 

 

0,1 %

 

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis