Obavijest vinogradarima 08.05.2015.

Proteklih dana zabilježene su temperature zraka u vrijednostima 25 do 29°C, što uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje jačanju infektivnog potencijala pepelnice vinove loze (Uncinula necator), naročito u vinogradima gdje je prethodne vegetacije bila jaka zaraza s pepelnicom. Za zaštitu od pepelnice vinove loze predlažemo koristiti pripravke na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo).

U vinogradima s jakom prošlogodišnjom zarazom pepelnicom može se koristiti  Karathane Gold 350 EC.

Na većini lokaliteta mladice vinove loze duže su od 10 cm. S prvim oborinama, u dnevnoj količini većoj od 10 mm, moguća je primarna infekcija s peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola).

Tijekom nadolazećeg vikenda meteorolozi najavljuju oborine pa obavještavamo vinogradare da prije najavljenih oborina izvrše tretiranje. Za preventivnu zaštitu od crne pjegavosti i peronospore vinove loze mogu se koristiti preventivni fungicidi na osnovi propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP) ili ditianona (Delan 700 WDG). U ovoj se fazi za zaštitu od crne pjegavosti i plamenjače vinove mogu koristiti i sistemično-preventivni pripravci na osnovi fosetila (Mikal Flash, Mikal Premium F).

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis