Obavijest vlasnicima nasada jabuke i kruške! 16.04.2015.

Za slijedeća dva dana najavljuje se mogućnost pojave oborina , jabuke i kruške nalaze se u fazi početka cvatnje, a od prethodne preporuke proteklo je 7 dana. Prije kiše potrebno je provesti preventivnu zaštitu nasada protiv krastavosti nekim od slijedećih pripravaka: DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, CADILLAC 80 WP ili DELAN SC 750.

U nasadima gdje se javlja problem sa pojavom pepelnice mogu se koristiti pripravci ZATO 50 WG,STROBY WG  ili TERCEL.

 Na lokacijama gdje se javlja jabučna osica (Hoplocampa testudinea), pratiti populaciju ovog štetnika  na bijelim ljepljivim pločama., a feromonima minera okruglih mina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis