Obavijest voćarima jezgričavog i koštićavog voća 03.04.2015.

Većina nasada jabuka nalazi se u feno-fazi mišjih ušiju. Sličan porast je i u nasadima krušaka. Za vikend meteorolozi najavljuju promjenjivo vrijeme s oborinama te su moguće jače primarne zaraze uzročnikom  krastavosti jabuka i kruška (Venturia inaequalis, Venturia pyrina). Savjetuje se stoga preventivna zaštitita nasada jabuka i krušaka jednim od sljedećih pripravaka: WG 70, Delan 700 WGD, Ziram 76 WG, Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Chromodin S-65 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 50 WP, Kastor, Polyram DF, Antracol. 

Obzirom kako su dnevne temperature zraka danju nerijetko iznad 15 °C pozornost treba usmjeriti (pregledati pupove) na prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum), poglavito u voćnjacima koji se nalaze u blizini šuma. Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje ima pripravak Decis 2,5 EC.

Većina nasada ranog koštićavog voća, pogotovo breskve, nektarine i marelice nalazi se u fenofazi početka cvatnje. Savjetuje se zaštite nasada protiv paleži cvjetova i grančica (Monilia laxa) Kvalitetnu zaštitu postići ćete korištenjem jednog od slijedećih pripravaka: Signum, Switch 63,5 WG, Difcor, Indar 5 EW, Teldor SC 500, Chorus 50 WG, Nativo 75WG, i dr.

Zaštitu nasada obavezno obaviti prije najavljenih oborina i za mirna vremena.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis