Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 31.03.2015.

U narednih nekoliko dana meteorolozi predviđaju promjenjivo vrijeme sa lokalnom pojavom oborina. Prema podatcima sa agroklimatskih stanica počelo je oslobađanje spora gljive krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). U nasada jabuke i kruške došlo je do kretanja vegetacije, tako da je ovisno o lokacijama većina nasada jabuke u fazi mišjih ušiju, dok kod kruške imamo pojavu cvjetnih glavica. Od prethodne preporuke proteklo je 8 dana, a u tom periodu zabilježeno je ovisno o lokacijama od 10- 20 mm oborina. Stoga je potrebno ponoviti zaštitu jabuke i kruške.

Od pripravaka moguće je koristiti neki od dolje navedenih.

Dodin: CHROMODIN S-65 WP (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Ditianon: DELAN SC 750 (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6)

Kaptan: CAPTAN 50*, CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, MERPAN 80 WDG¸ KASTOR

(Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3- 5)

Mankozeb:

DITHANE M-45, DITHANE DG NEOTEC, MANKOZEB, PINOZEB M-45,

STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, CADILLAC 80 WP

(Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Metiram: POLYRAM DF (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3)

Propineb: ANTRACOL WG 70 (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Ciram: ZIRAM 76 WG  (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2)

Folpan: FOLPAN 80 WDG, FUTURA  50 WP (Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4)

Kod sorte Zlatni delišes primjena ovog sredstva može izazvati fitotoksičnost ako se upotrebljava od početka pa 3 tjedna iza cvatnje.

*Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha 01.07.2015.

U nasadima gdje je u prethodnim godinama bilo problema sa pojavom pepelnice (Podosphaera leucotricha), može se provesti zaštita od te bolesti nekim od slijedećih pripravaka na bazi sumpora.

Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo SC.

Prilikom pregleda nasad primijećena je aktivnost jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), potrebno je pratiti daljnji razvoj ovog štetnika. Osim toga treba vršiti i pregled na prisutnost gusjenica savijača pupova, lisnih ušiju (Aphidae spp) kao i izlazak ličinki crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).Tretiranja vršiti u slučaju pojave štetnika u kritičnim brojevima ili pratiti daljnje upute prognozne službe.

Obavezno prije upotrebe sredstava pročitati upute u kojima su navedena moguća ograničenja u svezi primjene i miješanja, kao i količine i koncentracije sredstava. Također prilagoditi potrošnju vode prema starosti nasada i visinama biljke.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

Jadranka Berić, dipl. ing. agr.
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis