Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka ! 23.03.2015.

Porast dnevnih temperatura uzrokovao je kretanje vegetacije u nasadima jabuke i kruške, a meteorolozi od sredine tjedna najavljuju mogućnost pojave oborina. Prije kiše potrebno je obaviti preventivnu  zaštitu  protiv krastavosti jabuke ( Venturia inaequalis) . Zaštita se treba provesti nekim od pripravaka na bazi bakra za mirnog vremena.

Dozvolu za primjenu imaju slijedeći pripravci:

Bakreni sulfat: MODRA GALICA

Bakreni oksid: NORDOX 75 WG

Bakreni oksiklorid: KUPROPIN, RAME CAFFARO 32 WP, CUPROCAFFARO 50 WP,

NEORAM WG

Bakreni hidroksid: CHAMPION , CHAMPION FLOW SC (na sorti jabuka zlatni delišes dozvoljena je primjena samo tijekom mirovanja vegetacije)

Bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks: BORDOŠKA JUHA  CAFFARO 20 WP,BORDOŠKA JUHA 20 WP-MANICA

Bakar hidroksid-Ca –klorid kompleks+Cink sulfid: CUPRABLAU Z

Za suzbijanje bolesti kao i  zimskih jaja nekih štetnika i nekih vrsta štitastih ušiju mogu se koristiti pripravci koji su kombinacija  bakra i mineralnog ulja: CRVENO ULJE, MODRO ULJE.

Za suzbijanje zimskih jaja nekih štetnika i nekih vrsta štitastih ušiju mogu se koristiti pripravci  na bazi mineralnog ulja : BIJELO ULJE,MINERALNO SVIJETLO ULJE

Upozoravamo voćare čiji su nasadi u blizini šume ili su prijašnjih godina imali problema sa pojavim jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum),  da prate pojavu ovog štetnika i  po potrebi provedu  suzbijanje. Pregled se vrši kada je temperaturi zraka veća od 12˚C,  jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje u konvencionalnoj proizvodnji ima pripravak DECIS 2,5 EC.

U voćnjacima gdje je bilo problema  sa  pojavom potkornjaka, za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s  50 % -tnim etilnim alkoholom.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja,
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

                                                                                                                                                         

 

 

 

Pripremi za ispis