Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

J A V N I   N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

1. Odjel za financije i računovodstvo, Odsjek za financije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke ili integrirani preddiplomski i
 • diplomski sveučilišni studij ekonomske struke ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu.

2. Samostalni odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), Odsjek za FADN informacijski sustav
Pripravnik za stručnog suradnika na neodređeno vrijeme, uz uvjet pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci, s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičke, matematičke ili elektrotehničke struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili radno iskustvo manje od jedne godine,     
 • praktično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu, 
 • položen vozački ispit.
   

3. Sektor za programe i projekte u šumarstvu, Podružnica Zagrebačke županije
Stručni suradnik za šume šumoposjednika,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Velikoj Gorici – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij šumarske struke,
 • najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

4. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Zadarske županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Benkovcu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera stočarstvo ili zootehnika ili veterinarske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

5. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Bjelovarsko-bilogorske  županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Garešnici – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera stočarstvo ili zootehnika ili veterinarske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

6. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Brodsko-posavske  županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Novoj Gradišci – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera stočarstvo ili zootehnika ili veterinarske struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

7.Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica  Šibensko-kninske  županije
Stručni suradnik, na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Šibeniku 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera hortikultura ili voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo (VVV), 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

8. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Osječko-baranjske županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Donjem Miholjcu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera ratarstvo,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu
 • položen vozački ispit.

9. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Karlovačke županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Ozlju – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera hortikultura ili voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo (VVV), 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

10. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Istarske županije
 Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Poreču – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke smjera ribarstvo, veterinarske ili prirodoslovno-matematičke struke, 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

11. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Splitsko-dalmatinske županije
Pripravnik za stručnog suradnika,
na neodređeno vrijeme, uz uvjet  pozitivne ocjene pripravničkog rada u trajanju od 12 mjeseci,  s mjestom rada u Splitu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke  smjera ribarstvo, veterinarske ili prirodoslovno-matematičke struke, 
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili radno iskustvo manje od jedne godine,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

12. Sektor za programe i projekte u poljoprivredi i ribarstvu, Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije
Stručni suradnik,
na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Stonu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za rad:

 • državljanstvo Republike Hrvatske,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske struke  smjera ribarstvo, veterinarske ili prirodoslovno-matematičke struke, 
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
  • potvrdu ili elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO),
  • uvjerenje poslodavaca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ugovor o radu i dr.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Savjetodavna služba, Savska cesta 41, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“

U prijavi je potrebno obvezno navesti radno mjesto za koje se prijavljuje te točnu e-mail adresu za kontakt i telefon.
Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama (www.nn.hr), web-stranici Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr) i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr).

Na intervju i/ili testiranje iz struke, znanja stranog jezika i znanja rada na računalu biti će pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju, najmanje pet dana prije održavanje testiranja, telefonskim putem, e-mailom i na web-stranici Savjetodavne službe.

Za kandidata koji ne pristupi na intervju i/ili  testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, te se nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće razmatrati.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u  zakonskom roku.

KLASA: 112-01/15-03/1
URBROJ: 367-10-01-15-1
Zagreb, 9. siječnja 2015.

Pripremi za ispis