Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Prema Pravilniku o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11, 42/13) propisuju se način i uvjeti upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, način usklađivanja sa svim upisnicima, registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede te oblik i sadržaj obrasca prijave za upis i promjene.

Upisnik sadrži podatke o:

 • poljoprivrednom gospodarstvu
 • nositelju/ odgovornoj osobi na poljoprivrednom gospodarstvu i članovima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • sjedištu poljoprivrednog gospodarstva
 • gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta
 • posjedu poljoprivrednog zemljišta
 • korištenju poljoprivrednog zemljišta
 • prodaji vlastitih proizvoda proizvedenih na OPG-u
 • stoci

Sam postupak upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u svojim regionalnim uredima i izdaje Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva ( MIBPG ), koji se ne smije dodijeliti drugom poljoprivrednom gospodarstvu.

Za upis u Upisnik uvjet je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke ) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti. Upis u Upisnik je obavezan za poljoprivredna gospodarstva koja podnose zahtjev za državnu potporu, za  poljoprivredna gospodarstva koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo poljoprivrede ili ustanove u poljoprivredi te za OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode.

Pravo na upis

Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Nositelj i članovi OPG-a su punoljetne osobe koje stalno i/ili povremeno rade na gospodarstvu, članovi su istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi. Članovi između sebe biraju nositelja koji je odgovoran za njihovo poslovanje te popunjavaju obrazac izjave članova OPG-a o odabiru nositelja gospodarstva koji se nalazi na listu 7. obrasca Upisnika.

U slučaju smrti nositelja OPG-a, član OPG-a ili fizičke osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s prebivalištem na istoj adresi kao i nositelj, ako nisu ranije bile upisane u Upisniku kao članovi OPG-a, mogu u roku od 30 dana od smrti nositelja OPG-a podnijeti zahtjev za prijavu promjena u Upisniku. Uz zahtjev se prilažu izvod iz knjige umrlih, i ukoliko postoje članovi, popunjeni obrazac izjave članova OPG-a o odabiru nositelja gospodarstva koja se nalazi na listu 7 obrasca Upisnika. Novi nositelj je obavezan u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka prethodnog nositelja prijaviti promjene u Upisniku.

U skladu s propisima o mirovinskom osiguranju, nositelj i članovi OPG-a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, upisom OPG-a u Upisnik postaju obveznici mirovinskog osiguranja.

Upis u Upisnik

Upis u Upisnik obavlja se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja kojima pripadaju s obzirom na prebivalište nositelja poljoprivrednog gospodarstva, s obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva, zadruge ili drugog organizacijskog oblika poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti. U OPG se upisuju nositelj ili nositelj i članovi obiteljskog gospodarstva. Naziv OPG-a je prezime i ime nositelja gospodarstva. Nositelj ili član može biti upisan u samo jedan OPG. Upis u Upisnik je upravni postupak, osim u dijelu upisa/promjena posjeda i korištenja poljoprivrednog zemljišta te žiro-računa poljoprivrednog gospodarstva. Upisnik se vodi u elektronskom obliku. Podaci o poljoprivrednim gospodarstvima uneseni u Uredima objedinjuju se u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u Agenciji , koja ih koristi u svrhu provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava.

Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva podnosi Uredu zahtjev za upis u Upisnik ili zahtjev za prijavu promjena u Upisniku na propisanom obrascu. Član poljoprivrednog gospodarstva može podnijeti zahtjev za prijavu promjena koje se odnose na određene podatke o njegovom članstvu u Upisniku. Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik, zahtjeva za prijavu promjena u Upisniku i zahtjeva za ispis iz Upisnika plaća se upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.

Promjene u Upisniku

Upisana poljoprivredna gospodarstva obvezna su u roku od 30 dana od dana nastanka promjene prijaviti slijedeće:

 • promjenu koja je dovela do prestanka uvjeta za upis u Upisnik
 • promjenu nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva
 • promjenu broja stalno uposlenih radnika na poljoprivrednom gospodarstvu
 • promjenu prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • smrt nositelja/odgovorne osobe i člana
 • upis ili ispis članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • promjene podataka u obrtnom registru
 • promjene podataka u sudskom registru
 • promjene žiro-računa nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili žiro računa obrta, trgovačkog društva i zadruga
 • promjenu podataka o gospodarskim objektima unutar i izvan sjedišta poljoprivrednog gospodarstva i
 • promjenu posjeda poljoprivrednog zemljišta

Posjed i/ili vlasništvo poljoprivrednog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. Uz dokaze o posjedu poljoprivrednog zemljišta obavezno se prilaže izvadak iz katastra . Promjena posjeda moguća je tijekom cijele godine i prijavljuje se na listu 5. obrasca Upisnika.

Podaci o korištenju poljoprivrednog zemljišta preuzimaju se iz ARKOD sustava u alfanumeričkom obliku. Podaci o stoci razmjenjuju se elektronskim putem sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom, te se automatski pridružuju poljoprivrednom gospodarstvu. Ključ za razmjenjivanje podataka je MIBPG. U slučaju neprijavljivanja promjene od strane nositelja/odgovorne osobe, Agencija će izvršiti promjenu po službenoj dužnosti ukoliko Ured sazna za nove činjenice.

Ispis iz OPG-a

Zahtjev za ispis člana gospodarstva može podnijeti i član gospodarstva ukoliko su član podnositelj zahtjeva i član koji se ispisuje ista osoba, na propisanom obrascu. Agencija će brisati OPG iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava po službenoj dužnosti ukoliko od nadležnih institucija dobije informaciju o nastupanju slijedećih okolnosti:

 1. smrt nositelja, a nije se nastavilo obavljanje djelatnosti na OPG-u
 2. prestanak ispunjavanja uvjeta za upis poljoprivrednih gospodarstava

Ispisano poljoprivredno gospodarstvo moguće je ponovno upisati ako su ispunjeni  uvjeti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu o poljoprivredi. Ukoliko u propisanom roku nositelj ne prijavi ispis poljoprivrednog gospodarstva koje više nema uvjete za upis u Upisnik, Agencija će po službenoj dužnosti ispisati poljoprivredno gospodarstvo iz Upisnika.

Nositelj i član OPG-a, koji je obveznik poreza na dohodak, može podnijeti Uredu zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivrednika na propisanom obrascu. Uz zahtjev se obvezno prilaže potvrda Porezne uprave o upisu u registar obveznika poreza na dohodak.

Agencija izdaje Iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelju i članovima OPG-a, koja vrijedi uz osobnu iskaznicu. Agencija izdaje Iskaznice periodično, sukladno količini zaprimljenih zahtjeva za tiskanje. Ista prestaje vrijediti prestankom statusa nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Nakon prestanka valjanosti Iskaznice, korisnik ju je obavezan dostaviti Uredu na poništenje. U slučaju oštećenja ili gubitka Iskaznice, nositelj ili član dužan je prijaviti Uredu kojem pripada s obzirom na mjesto prebivališta te o vlastitom trošku oglasiti oštećenje ili gubitak Iskaznice u „Narodnim novinama“.  Nakon navedenog postupka, Ured će izdati i naplatiti novu Iskaznicu. Od 1. siječnja 2012. godine Agencija će izdavati Iskaznice s magnetnom trakom. Do izdavanja Iskaznice važeće je rješenje o upisu u Upisnik koje se predočuje uz osobnu iskaznicu.

 
UKRATKO:

Upis u Upisnik fizičke osobe:

 • popunjeni obrazac Upisnika
 • posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci nositelja i/ili članova gospodarstva i/ili ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika i posjedovni list za te čestice, i/ili kupoprodajni ugovor,i/ili rješenje o nasljeđivanju, i/ili rješenje o doživotnom uzdržavanju
 • preslika osobne iskaznice za nositelja i/ili članove gospodarstva
 • izjava članova o nositelju gospodarstva
 • ugovor o žiro-računu
 • upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna
Zita Ciler, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE